Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου “ Κατασκευες – επεκτασεις δικτυων αρδευσης ετους 2020

Δημοσίευση: 14 Μαϊ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2020” προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, με CPV – 45232120-9.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ με προϋπολογισμό 51.175,56 € (χωρίς ΦΠΑ)
2) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , με προϋπολογισμό 8.824,44 € (χωρίς ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια