Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 20 Ιουν 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών & Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 4
T.K 65403                                                                                                                                   
 
Πληροφορίες: Α. Μιχαήλ
Τηλέφωνo: 2513500 240
email: tecmel@kavala.gov.gr
 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενημέρωσης προς άπαντες τους ενδιαφερόμενους (φερόμενους ιδιοκτήτες) για την κτηριακή ενότητα που ευρίσκεται επί της οδού Θεοδώρου Πουλίδου 36 στον ιστορικό τόπο «Παναγία» του Δήμου Καβάλας.

ΣΧΕΤ: Το υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 556/2-2-2024 (έλαβε α.π. Δήμου Καβάλας: 3430/5-2-2024) έγγραφό του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέα Μ-Θ).
 
Καλούνται άπαντες οι ενδιαφερόμενοι φερόμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου του θέματος, να ενημερωθούν για την Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέα Μ-Θ) που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό. Σκοπός της Αιτιολογικής Έκθεσης, είναι ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, των κελυφών της εν λόγω κτηριακής ενότητας. Στην έκθεση, γίνεται αναλυτική κατασκευαστική και αρχιτεκτονική περιγραφή των κτισμάτων και τεκμηριώνονται οι αιτίες για τις οποίες η προαναφερθείσα υπηρεσία προτείνει τον χαρακτηρισμό των κελυφών ως διατηρητέων. Εκτός από την πρόταση, γίνεται καταγραφή των επιτρεπόμενων, επιβαλλόμενων και των απαγορευόμενων ενεργειών καθώς και της απαίτησης ελέγχων και εγκρίσεων.
Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, μπορούν να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης, εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η πρόσκληση:
δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, μαζί με την αιτιολογική έκθεση, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα, στον 2ο όροφο στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στον χώρο «επικαιρότητα/ανακοινώσεις» του ιστότοπου του Δήμου Καβάλας και τοιχοκολλάται στην εν λόγω κτηριακή ενότητα για χρονικό διάστημα 1 μηνός.
 
Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν στο Δήμο Καβάλας, θα διαβιβαστούν στο Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων. Μετά από την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η τελευταία θα προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία.
 
Επισημαίνεται επιπλέον, ότι:
α) απαγορεύεται κάθε επέμβαση στα εν λόγω κτήρια καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή τη γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για τη μη περαιτέρω προώθηση της σχετικής διαδικασίας χαρακτηρισμού και
β) διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στα προς χαρακτηρισμό κτήρια ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών με Άδεια Δόμησης, που εκδόθηκε πριν από την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης.
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι εργασίες που μπορεί να αφορούν στην εφαρμογή σχετικής έκθεσης επικινδυνότητας και επιβάλλονται για την οριστική άρση κινδύνου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 
O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος, Αστικής Ανάπτυξης & Βιώσιμης Κινητικότητας

Αλέξανδρος Γούλας

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies