Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Θεωρητικη Εκπαιδευση νεοεισερχομενων δασεργατων

Δημοσίευση: 14 Δεκ 2023
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄/182/2016) «Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της υπ’ αριθ. 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5474/2018) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος «Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών», ανακοινώνουμε ότι η θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών θα διενεργηθεί με ευθύνη της υπηρεσίας μας, κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιανουαρίου 2024 έως 23 Φεβρουαρίου 2024. Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και θα διεξαχθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Τέρμα Αργυροκάστρου, ΤΚ 65404, Καβάλα) κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δασών Καβάλας το αργότερο έως την 12η Ιανουαρίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία):

α) Αίτηση ενδιαφέροντος.
β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
γ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
δ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
ε) Προκειμένου περί αλλοδαπών προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα ονόματα των εκπαιδευομένων και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, θα αναρτηθούν, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή, στην έδρα της υπηρεσίας μας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν διά αλληλογραφίας αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον διαθέτουν). 

Επισημαίνεται, ότι όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν εφόσον εξασφαλισθούν οι συνθήκες προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19, που θα ισχύουν κατά την αναφερόμενη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση από την υπηρεσία μας.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies