Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 14 Μαϊ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
Τμήμα Μελετών & Έργων

Καβάλα,   14 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτοκ. :
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 07-11-2018 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ή μη ως διατηρητέων τμημάτων (κύριες όψεις και στέγες) που βρίσκονται στην Καβάλα, στον ιστορικό τόπο «Παναγία», ως εξής : α) του κτιρίου επί της οδού Κίμωνος 10, φερόμενο ως ιδιοκτησίας του κ.  Κων/νου Τσομπάνογλου, β)του κτιρίου επί της οδού Κίμωνος 12-14,  φερόμενο ως ιδιοκτησία των κ.κ. Σταυροπούλου Κων/να και κας Αργυροπούλου Μαρίνας, και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.
 
 

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
 
Δρακονάκη Ευαγγελία