Ανακοινωσεις

33468 Αποτελεσματα Καταταξης υποψηφιων αριθ. πρωτ. 33468

Δημοσίευση: 22 Νοε 2019

Σήμερα, 22/11/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) αναρτήθηκαν oι πίνακες κατάταξης, επιλεγέντος, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 33468/24-10-2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΜΕ 2/2019.

Η προαναφερόμενη Ανακοίνωση εκδόθηκε κατόπιν της υπ΄αριθμ. 530/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση  κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 10, ΤΚ 65403 Καβάλα και εξετάζεται από την Υπηρεσία.
 
Έλενα Θασίτου
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Κύπρου 10,  Τ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.: 2513500114, 115
Φαξ: 2513500161
www.kavala.gov.gr
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια