Ανακοινωσεις

Ανακοινωση προσληψης ενος ατομου για πληρωση θεσης ειδικου συνεργατη

Δημοσίευση: 18 Ιαν 2019
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η                                                                                                                                                                                     H Δήμαρχος Καβάλας
 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3582/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).
Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07  «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007).
Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας κλπ» (ΦΕΚ Α'133/19.07.2018)
Την υπ’αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
 
Την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ, για την επικουρία της Δημάρχου Καβάλας κατά την άσκηση των καθηκόντων της, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και γνώσεων σε εξειδικευμένα θέματα διαμεσολάβησης σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου και με ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες την παροχή συμβουλών και την διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Επιπλέον θα συνδράμει στη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση του γραφείου της Δημάρχου, και θα συμβάλλει στη δημιουργία Πύλης Διαμεσολάβησης.

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου Καβάλας και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά σε αυτήν, χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
            Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται τα εξής προσόντα :
 
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 (ιθαγένεια, ηλικία, υγεία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ποινική καταδίκη), για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούνται.
 
Β) Ειδικά προσόντα και συγκεκριμένα :
  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
  2. Να είναι μέλος του οικείου επαγγελματικού Συλλόγου.
  3. Ειδίκευση, ήτοι επαγγελματική ενασχόληση ή εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο του πτυχίου, τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
  4. Να είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον αντίστοιχο τίτλο διαπίστευσης.
  5. Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Ο τρόπος απόδειξης των τίτλων γλωσσομάθειας αναφέρεται στο έντυπο Τίτλοι γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα  και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα κατατίθενται από 18/1/2019 μέχρι και 24/1/2019, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας (τηλ. 2510 451314), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
                                    Η Δήμαρχος  Καβάλας
 
 
               Τσανάκα Δήμητρα

Συνοδευτικα Αρχεια