Ανακοινωσεις

Πινακες Αποτελεσματων της ΣΟΧ3/2018 για την προσληψη 2 ατομων με συμβαση εργασιας ορισμενου χρονου

Δημοσίευση: 22 Οκτ 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

            Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (35394/12-10-2018) εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 28444/15-10-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ, Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Θεσσαλονίκης.

            Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

            Η ένσταση  κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA,  ΤΚ 57001 – Θέρμη), και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνοδευτικα Αρχεια