Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 29 Απρ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 19

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα 29 Απριλίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 3 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
 2. Έγκριση της με αριθμό 38/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης (Α’ Τριμήνου) εκτέλεσης προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, οικ. έτους 2022».
 3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2022.
 4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Αναπλάσεις περιοχών στη ΔΕ Φιλίππων».
 5. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Συντήρηση Αρδευτικών Δικτύων και Λειτουργία και Ανακατασκευή Αντλιοστασίων Άρδευσης έτους 2022».
 6. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
 7. Έγκριση της διακήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου».
 8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας».
 9. Εισήγηση επί της υπ’αριθ. πρωτ. εισερχ. 8ΧΧ0/01.04.2022 αιτήσεως του Π. Θ. του Σ., για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ. 11 του Ν.4915/2022. Δικαστήριο: Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας. Δικάσιμος: 10.ΧΧ.2022.
 10. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης.
 11. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Π. Καβάλας).
 
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε για τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies