Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 23 Απρ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 17

ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καβάλα 15 Απριλίου 2022

Προς:
 1. Δήμαρχο Καβάλας
 2. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 3. Προέρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.549/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στο Δημαρχείο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας και της ευρύτερης περιοχής Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας.
 2. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης.
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για χρήση δάνειας τεχνικής υπηρεσίας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων Καβάλας» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 4. Νέα παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής οικονομικών φορέων για τη μελέτη «Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας».
 5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα).
 6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού).
 7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας).
 8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή (Δημοτικής Κοινότητας Πολυστύλου).
 9. Περί έγκρισης της διενέργειας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας», των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού.
 10. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
 11. Περί κατακύρωσης στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας».
 12. Έγκριση του πρακτικού ανάθεσης της «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, απολυμαντικών υλικών και ειδικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Δήμο Καβάλας» για την εύρυθμη λειτουργεία των τμημάτων του Δήμου Καβάλας», με τη διαδικασία του Άρ. 32α του Ν. 4412/2016.
 13. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε για τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος. 
της Οικονομικής Επιτροπής
 
Ιωάννης Προμούσας
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies