Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 13 Φεβ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 6

Καβάλα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437 & 474/2019 απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:
  1. 2η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση της υπ' αριθ. 10/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού και πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτού, οικ. έτους 2020».
  3. Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου για την διαχειριστική περίοδο από 01/09/2019 έως  31/12/209.
  4. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ».
  5. Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  6. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις.
  7. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας