Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 25 Αυγ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 29

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Καβάλα, 24 Αυγούστου 2020

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις υπ’ αριθ. 437, 474/2019 και 82/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.28205/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
  π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:
 
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»  του Δήμου Καβάλας που αφορά «1η αναμόρφωση οικονομικής Στοχοθεσίας (πίνακας 5Α ), οικ. έτους 2020».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλα» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικονομικού έτους 2019».
 3. Έγκριση της με αριθμό 36/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 4. Έγκριση της με αριθμό  159/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 5. Εγκρίσεις των αποφάσεων Δημάρχου, οι οποίες αφορούν «Άρση επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Καβάλας λόγω έντονων βροχοπτώσεων».
 6. Πρακτικό Γνωμοδότησης του 3μελούς οργάνου του Άρ. 32 Παρ. 2α και του Άρ. 32α του Ν. 4412/2016 για το αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης της οδού ΜΟΜΑ».
 7. Έγκριση Πρακτικού IΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020».
 8. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020».
 9. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου».
 10. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για το Δήμο Καβάλας έτους 2020» εκτιμώμενης αξίας 34.312,54 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 11. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 660.000,00 € στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 12. Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Καβάλας MIS 5000563», στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020.
 13. Έγκριση της διακήρυξης και όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
 14. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα στο σύνολο όμως του κάθε τμήματος της μελέτης για τις «Υπηρεσίες συντήρηση του κεντρικού συστήματος ελέγχου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας».
 15. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
 16. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 161.290,32 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
 17. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 18. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 19. Αποδοχή δωρεών προς το Δήμο Καβάλας.
 20. Γνωμοδότηση για άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της εν Κομοτηνή Επιτροπής αρθ.152 του Ν.3463/2006. Προσβαλλόμενη πράξη: η υπ’αριθ.πρωτ.9618/2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης).

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας