Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 07 Ιουν 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 22


Καβάλα, 6 Ιουνίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:

 
  1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  3. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (200.000,00  ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
  4. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.707,84 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας