Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 10 Μαϊ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 17


Καβάλα,  9 Μαΐου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:
 
  1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
  2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
  3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  4. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας».
  5. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις υπηρεσίες με τίτλο «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας» εκτιμώμενης αξίας 52.997,60€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
  6. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
  7. Εισήγηση Έγκριση Πρακτικού Ι για το έργο: "Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2019".
  8. Παραλαβή του τοπογραφικού μέρους της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους».
  9. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας