Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 08 Φεβ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 6


Καβάλα,  8 Φεβρουαρίου 2019

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα εξής θέματα:

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευές –επισκευές -συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019».
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019».
4. Έγκριση πρακτικού: Περί κατακύρωσης της Σύμβασης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.


 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας