Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 06 Δεκ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 44

Καβάλα 6 Δεκεμβρίου 2018

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 9314/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το θέμα:
Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.
  1. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
  2. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
  3. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυδρομείου Δήμου Καβάλας 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.683,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
  4. Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας του Υποέργου 4 «Προμήθεια φωτιστικών» της Πράξης «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας» ΟΠΣ 5000308 του αναδόχου Κονδύλη Βασιλείου κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019.
  5. Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος Υποέργου 3  «Προμήθεια Επίπλων και Ειδικών Κατασκευών-Ομάδες Α,Β, (Γ9,Γ44), (Δ4, Δ6, Δ7), Ε, Ζ» της Πράξης «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας» ΟΠΣ 5000308 της αναδόχου εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019.
  6. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ».
  7. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση Πυροσβεστικών Κρουνών».
  8. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 25 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην εν λόγω συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Καλανταρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας