Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 04 Δεκ 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 21
 
Καβάλα, 3 Δεκεμβρίου 2018 

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, 5 & 6 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. δ’, την υπ’ αριθ. 120/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 38128/02-08-2017 απόφαση της Δημάρχου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το εξής θέμα:
 
  1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας στην πλατεία Καπνεργάτη καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτής.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αναστάσιος Τσουρουκίδης

Αντιδήμαρχος Καβάλας