Ανακοινωσεις

Προσκληση Συνεδριασης Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 27 Ιουν 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 16

Καβάλα, 27 Ιουνίου 2019

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 1 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
 2. Τροποποίηση της 57/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 4.1 της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) (έως 26/2/2021) στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» (Άξονας Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»).
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 261/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία  εκδόθηκε κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό κατ’ εξαίρεση για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά τη καλοκαιρινή περίοδο, θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
 4. Ανάκληση απόφασης 260/2019 για παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου για την εκμετάλλευση δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου – Λήψη νέας απόφασης για τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωσή του.
 5. Τροποποίηση ή μη των υπ’ αριθ. 19467/7-6-2019 συμφωνητικών εκμίσθωσης του Πάρκου Φαλήρου.
 6. Έγκριση ή μη 5ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
 7. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του δημοτικού χώρου 1500τ.μ. στο δημοτικό στάδιο για εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου.
 8. Έγκρισητης υπ’ αριθ. 193/04-06-2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”, με θέμα:  «Εξέταση Δυνατότητας αιτήματος παράτασης ή μη μίσθωσης του αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 202/25-06-2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”, με θέμα: «10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”».
 10. Έγκριση ή μη της με αριθμό  192/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την  Τροποποίηση του  Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας
 11. Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας»MIS 5029256 του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2  «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά  ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ : 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256 .
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2017».
 13. Χορήγηση 2ης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις  οδοσήμανση Δημοτικής Ενότητας Καβάλας έτους 2018.
 14. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου :«Επισκευές-Κατασκευές-Συντηρήσεις-  Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017»
 15. 2η  οριακή προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας  έτους 2017.
 16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους  εκτέλεσης του Ενταγμένου Έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας»MIS 5029256.του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2  «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά  ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ : 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256.
 17. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 18. Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με χρήση επί έλασσον εργασιών του έργου  «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2018» ,  του Δήμου Καβάλας, της αναδόχου Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 19. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με  την χρήση των επί έλασσον εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ EΤΟΥΣ 2017» ,  του Δήμου Καβάλας, της αναδόχου Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
 21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018.
 22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017.
 23. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Κατασκευές - Συντηρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017.
 24. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: « Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018.
 25. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας έτους 2018.
 26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2018.
 27. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α΄.
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις και διανοίξεις αγροτικών δρόμων έτους 2016».
 30. Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας» του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.
 31. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 7.
 32. Τροποποίηση εν μέρει της υπ. αρ. 611/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση  προς υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του πράσινου ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018
 33. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης
 34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, κας Φραντζεσκάκη Μαρίας,  του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κ. Τσουρουκίδη Αναστασίου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ξανθόπουλου Νικολάου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, ως μάρτυρες, στις 19 Ιουνίου 2019.
 35.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις και διανοίξεις αγροτικών δρόμων έτους 2016».
 36. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές,ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γραμμένος