Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναθεση υπηρεσιων στο πλαισιο του προγραμματος ΤΕΒΑ 2014-2022 για τις αναγκες του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 15 Ιουν 2022
Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 244/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΣ2ΩΕ6-310) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του
διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με
τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 -2020, για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας
έτους 2022», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 37.660,93 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ (46.699,55 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 79920000-9 (Υπηρεσίες συσκευασίας και
συναφείς υπηρεσίες), 75120000-3 (Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies