Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Υπηρεσια διαχειρισης ογκωδων πρασινων αποβλητων, αποβλητων εκσκαφων, κατασκευων και κατεδαφισεων

Δημοσίευση: 09 Ιουν 2022
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 158/2022 (ΑΔΑ: 9Θ3ΞΩΕ6-96Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Ογκωδών Αποβλήτων, Πράσινων Αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και λοιπών Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καβάλας ετών 2022 και 2023», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα (και έτος), εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 231.610,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (287.196,91 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων.

Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό: 162851 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4782/2021. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αριθμ. 14625/08-06-2022 Διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των Τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (4.632,21€), εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ, για την οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας, ήτοι για την ΟΜΑΔΑ Α 2022: 833,26 € <Οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά >, για την ΟΜΑΔΑ Α 2023: 1.090,61 € <Χίλια Ενενήντα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά>, για την ΟΜΑΔΑ Β 2022: 480,53 € <Τετρακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά>, για την ΟΜΑΔΑ Β 2023: 839,33 € <Οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά>, για την ΟΜΑΔΑ Γ 2022: 384,68 € <Τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά> για την ΟΜΑΔΑ Γ 2023: 566,00 € <Πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ >, για την ΟΜΑΔΑ Δ 2023: 181,96 € <Εκατό ογδόντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά > και για την ΟΜΑΔΑ Ε 2023: 255,84 € <Διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά >.

Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED- Tenders Electronic Daily στις 02/06/2022 για δημοσίευση με ηλεκτρονική αποστολή.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500082).

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies