Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Υπηρεσια διαχειρισης Πρασινων και Ογκωδων Στερεων Αποβλητων

Δημοσίευση: 26 Αυγ 2021
Έγκριση πρακτικού: Περί α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών,  του  Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών Αποβλήτων και Πρασίνων Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας για το 2021» 
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 335/2021 (ΑΔΑ:94ΣΑΩΕ6-Θ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφερόμενης Υπηρεσίας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 51.931,20 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies