Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια τροφιμων και βασικης υλικης συνδρομης

Δημοσίευση: 09 Ιαν 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 514/ 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΤ0ΩΕ6-11Ν) περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας - Θάσου, εκτιμώμενης αξίας 2.235.762,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.562.558,39 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη,  7  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ. 

Συνοδευτικα Αρχεια