Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια τροφιμων για τις αναγκες του Δημου και των Νομικων Προσωπων 1/8/2019-31/12/2020

Δημοσίευση: 06 Ιουν 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 153/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΥ4ΩΕ6-0ΥΕ) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2019 έως και 31-12-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 657.487,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (755.445,65 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 10:00πμ.

Συνοδευτικα Αρχεια