Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση Υπηρεσιων Υλοποιησης Σχεδιου Βιωσιμης Αστικης Κινητικοτητας (ΣΒΑΚ) Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 06 Μαρ 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 
Η Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης, η πίστωση και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστής σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 69.354,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (86.000,00 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ 24%). Η σ ύ μ β α σ η α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α τ μ ή μ α μ ε CPV 7 9 4 1 5 2 0 0 - 8 .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ισχύουσα
Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4270/2014 και του Ν. 4250/2014. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται να έχει διάρκεια 18 μήνες από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Καβάλας (EL 515). Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 01 / 04 / 2019 και ώρα 10:00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Καβάλας www.kavala.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 2513-500282).
 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ    

Συνοδευτικα Αρχεια