Ανακοινωσεις

Ανακοινωση - Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος εγγραφης στις διαδικασιες ηλεκτρονικων κληρωσεων δημοσιων συμβασεων

Δημοσίευση: 07 Φεβ 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

 
Ο Δήμος Καβάλας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων / μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018, στις παρακάτω κατηγορίες:
 
 Α.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ
 
1.  Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
2.  Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
3.  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
4.   Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
5.   Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες
6.   Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
7. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
8.   Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας
9.  Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές
και τοπογραφικές                                       
10.  Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
11.  Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου
12.  Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. (256/1998)
 
 
 Β.  Κ ΑΤΗΓΟΡΙ ΕΣ  ΕΡΓΩΝ
1.    Οδοποιία
2.    Οικοδομικά
3.    Υδραυλικά
4.    Ηλεκτρομηχανολογικά
5.    Πρασίνου
        
ΚΑΛΕΙ
 
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να υποβάλουν τη σχετική  αίτηση  – υπεύθυνη  δήλωση  (που επισυνάπτεται). Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από  αντίγραφο του  εργοληπτικού  / μελετητικού  πτυχίου  τους (σε ισχύ), και θα την υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας οδός Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403 εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και τις 28/02/2018
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας κ. Καραμφυλλίδη Δημήτριο  τηλέφωνο 2510-451341.

Συνοδευτικα Αρχεια