Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις Σχολικων Κτιριων Δημου Καβαλας ετους 2022-2023"

Δημοσίευση: 04 Μαϊ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξει ς του N 4782 /2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του Ν.4412 /2 016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023» προϋπολογισμού έργου 604.838,71 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης 6.322,64 € . CPV–45214200-2.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 71.749,60 €
2. Σκυροδέματα – Πλινθοδομές – Επιστρώσεις, με προϋπολογισμό 170.212,91 €
3. Κατασκευές ξύλινες – Μεταλλικές – Μονώσεις, με προϋπολογισμό 135.883,26 €
4. Λοιπά Τελειώματα, με προϋπολογισμό 100.664,65 €
5. Δίκτυα, με προϋπολογισμό 120.005,65 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies